Fri. Jun 9th, 2023

ข้อควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย

ข้อควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย การดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องง่าย     ผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงต้องมีใจรัก สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เป็นคนใจเย็นและมีใจบริการ    มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือในด้านการพยาบาลเบื้องต้น หากผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลและจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุด้วย   นอกจากนี้  ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรพึงระวังปัจจัยเสี่ยงในระหว่างการดูแลให้การพยาบาลแก่ผู้สูงอายุในระหว่างนั้นด้วย ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุผู้สูงวัย จึงมีสิ่งที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องระมัดระวังอยู่เสมอ เนื่องจากจะต้องเป็นคนที่รู้จักระมัดระวังและพยายามดูแลให้ผู้สูงอายุอยู่ห่างจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุอยู่ตลอดเวลา   ซึ่งมี 2 ปัจจัยเสี่ยง…

ปัจจัยในการเลือกประเภทรถเข็นวีลแชร์ 

ปัจจัยในการเลือกประเภทรถเข็นวีลแชร์ เลือกอย่างไรให้ได้ของดี ปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามเวลาเลือกประเภทรถเข็นวีลแชร์ คือ องค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นล้อ และตัวประเภทรถเข็นวีลแชร์ ที่อาจจะเป็นอลูมิเนียม หรือเลือกประเภทรถเข็นวีลแชร์แบบระบบไฟฟ้า ซึ่งในการดูแลผู้หญิงหรือผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยเด็ก ควรเลือกประเภทรถเข็นวีลแชร์ที่มีน้ำหนักไม่มากนัก อาจเลือกรุ่นที่ทำด้วยอลูมิเนียม เพราะนอกจากจะไม่มีปัญหาเรื่องสนิมแล้วน้ำหนักยังเบาและคล่องตัวมากกว่าแบบเหล็กเคลือบ  แต่หากผู้สูงอายุอยู่ดูแลกันเอง ก็อาจจะเลือกรถเข็นไฟฟ้าชนิดล้อยางตันให้ครบทุกล้อ เพราะประเภทรถเข็นวีลแชร์แบบไฟฟ้ายางตันจะมีอายุการใช้งานนานกว่าและไม่ต้องคอยเติมลมบ่อยๆ  อีกทั้งยังไม่ต้องคอยเปลี่ยนยางในบ่อยๆ อีกด้วย…